ایجاد مقاله جدید ...چرا در همدان شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیم؟

معایب و مزایای شرکت های با مسئولیت محدود

در واقع هر یک از انواع شرکت ها، چارچوبی قانونی برای تعیین روابط بین شرکا و روابط بین اعضای شرکت با افراد ثالث می باشد. برای انتخاب نوع شرکت مناسب باید کلیه قوانین و مقررات حاکم بر هر نوع شرکت به طور کامل در نظر گرفته شود. اما اگر به طور کلی ویژگی های شرکت های با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

مسئولیت شرکا به اندازه سهم الشرکه است.

مدت تصدی اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود می تواند برای مدت نامحدود در نظر گرفته شود.

در شرکت های با مسئولیت محدود (با تعداد شرکای کمتر از 12 نفر) انتخاب بازرس اختیاری است و نیازی به ارائه گزارش مالی سالانه و نظارت بازرس وجود ندارد.

کاهش و افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ساده تر از سایر انواع شرکت است.

با توجه به ویژگی های ذکر شده شرکت های با مسئولیت محدود پایین ترین حد مسئولیت در مقابل افراد ثالث را دارند.

در نتیجه شرکت های با مسئولیت محدود معمولا در اخذ وام از بانک ها با مشکلات بیشتری مواجه هستند

و برخی دستگاه های دولتی در انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه و مزایده برای شرکت های با مسئولیت محدود، محدودیت هایی قائل می شوند.

نقل و انتقال سهام در شرکت های با مسئولیت محدود به صورت سند صلح در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.