هدف از اين آزمايش ، تعيين درصد وزني رطوبت در خاك نسبت به دانه هاي خشك مي باشد.
►رطوبت خاك به صورت درصدي از وزن خشك آن بيان مي شود و به صورت زير تهيه مي گردد:

W= [Ww/Ws]×100 وزن آب موجود در خاك Ww وزن خشك خاك Ws
ظرف: از جنس آلومينيم يا حلبي مي باشد كه در برابر زنگ زدگي مقاوم است.
گرمخانه: براي خشك كردن خاك دماي گرمخانه در حدودْ Cْ110±5تنظيم گردد.
ترازو: با حساسيت 0.01 گرم نمونه هايي با وزن 200 گرم يا كمتر و براي نمونه هاي بين 200 تا 1000 گرم با دقت 0.1استفاده مي شود.
نمونه ها به دو صورت دست خورده و دست نخورده تهيه ميشوند.
بايستي در نظر داشت كه نمونه طوري انتخاب شود كه نماينده كل خاك باشد و اگر خاك از چند لايه تشكيل شده است يا ازهر لايه به طور مجزا و يا يك نمونه متوسط ازكل خاك گرفته شود و يا اينكه هر دو كار انجام شود. در نمونه هاي دست خورده بزرگ بايد ابتدا خاك كاملا ً مخلوط شده و سپس يك قسمت از آن انتخاب شود
.1وزن ظرف خالي به همراه درب آنرا اندازه ميگيريم (W1)
2نمونه مرطوب را داخل ظرف قرار مي دهيم و درب آنرا مي گذاريم تا رطوبت از بين نرود ، سپس آنرا وزن ميكنيم(W2)
3بعد از وزن كردن نمونه ، درب ظرف را زير آن ميگذاريم و آنرا به مدت 24 ساعت داخل گرمخانه قرار ميدهيم
4پس از خشك شدن نمونه آنرا از گرمخانه خارج كرده ودرب آنرامي گذاريم تا از هواي محيط رطوبت جذب نكند و صبر ميكنيم تادماي آن با دماي محيط به تعادل برسد ، سپس آنرا وزن ميكنيم (W3)
nدرصد رطوبت خاك از رابطه زير بدست مي آيد

W=[(W2-W3)/(W3-W1)]×100

درصد رطوبت خاك w:

وزن ظرف خالي (g) W1:

وزن ظرف + خاك مرطوب (g): W2

وزن ظرف + خاك خشك (g) W3: