ابزار دستي و گاراژي

شیشه پاکن بزرگ و کوچک رنگی

شیشه پاکن بزرگ و کوچک
رنگی
کیفیت بالا
دربسته : 150عدد
تعداد بزرگ :
درکیسه : 1500عدد(ده بسته)

در بسته : 350عدد
تعداد کوچک :
در کیسه : 3500عدد(ده بسته)
پخش عتیق
02166711572
02166171546
مجید منفرد
09123993492


انتشار: