صفحه اصلی / وبلاگ / حوزه مالیات

جلوگیری از اقدامات اجرایی مالیاتی تا تعیین تکلیف پرونده مودیان

محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد که از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، در صورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی خودداری کنند.

محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد که از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، در صورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی خودداری کنند.

طی بخشنامه ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خودداری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، در صورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و تقاضای اعتراض و شکایت وی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه حسب بند (3) بخشنامه شماره 200/69838 (د) مورخ 1402/10/09 که مقرر می دارد. برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (216) قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون یاد شده می باشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند.