تامبنیل فروشگاه
بافندگی ایران تنظیف

 بافندگی ایران تنظیف

Mehdi Pourjamshid

پیگیر 2

محصول 42

با سلام شرکت ایران تنظیف تولید کننده ی انواع پارچه تنظیف.. متقال..کرباس..و... مخصوص نظافت و تمیزکاری..استفاده در کارخانجات صنعتی.رستورانی.چاپخانه ها.رنگ و شیمیایی.خودرو سازی.پروژه های ساختمانی و.... تماس با مدیر مستقیم فروش ۰۹۱۲۸۹۸۴۳۲۸پورجمشید ۰۹۳۷۱۱۷۹۲۹۸تلگرام لینک کانال irantanzif@ مشاهده همه

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/03/1 - 13:32 / 56

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/31 - 23:57 / 218

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/28 - 20:21 / 77

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/27 - 21:42 / 54

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/25 - 10:45 / 23

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/24 - 22:40 / 44

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/24 - 13:09 / 60

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/23 - 15:24 / 56

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/23 - 11:09 / 45

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/22 - 15:16 / 88

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/21 - 12:03 / 73

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/20 - 16:49 / 123

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/20 - 12:37 / 134

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/19 - 17:27 / 175

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

🇮🇷🇮🇷ایران تنظیف🇮🇷🇮🇷

مشاهده آگهی


1402/02/19 - 12:11 / 160