ابزار دستي و گاراژي

پیچ گوشتی دو طرفه دنده ایی تعداد د

پیچ گوشتی دو طرفه دنده ایی
تعداد در کارتن ۲۴۰ عددی
کارتنی ۱۳۰۰۰
کمتر از کارتن ۱۴۰۰۰
۰۹۱۸۴۲۴۱۴۴۸
۰۹۳۶۵۴۲۴۶۶۱


انتشار: