ابزار دستي و گاراژي

نوک سر دریلی تایوانی واستر جنس فوق‌

📋نوک سر دریلی تایوانی واستر
✅جنس فوق‌العاده عالی
✅یکسر دوسو یکسر چهار سو
✅دوسر چهارسو
💰قیمت ؟؟؟☎️
🧱تعداد دربسته 13 ست
هرست =10عدد
09125192568
02133975322
ترازابزار


انتشار: